andmekaitse ja õigusruumi arutelud

Teenust puudutavate õiguslike piirangute lahendamine on keeruline ja aeganõudev. Sestap on oluline, et juba varakult oleks väga täpselt paigas, mida saab teha, mida tohib teha, mida peab tegema ja mida on vaja muuta selleks, et teenus saaks arenenda.

Tegevuse eesmärk on tagada, et loodav või muudetav teenus saaks sündida oma maksimaalse potentsiaaliga ning teenuse arendamine ei jääks juriidiliste ebamäärasuste tõttu venima.

Kuidas alustada õiguslike piirangute kindlaksmääramist?

Vastavalt teenuse keerukusele olete nüüdseks kas moodustanud eraldi töörühmad juriidiliste ja andmekaitseliste küsimuste lahendamiseks või otsustanud terve meeskonnaga koos neid küsimusi lahendada. 

Mõned teenused on kõige väärtuslikumad siis, kui sa saad ära kasutada juba leiduvat infot kasutaja kohta, mõnel juhul läheb teenuse loomine palju lihtsamaks kohe, kui seda anonüümselt osutada.  

Kutsu kokku vajalik töörühm, täpsustage andmete kasutamisega seotud ootuseid ning selgitage ühiselt välja:   

  • Millised seadused ja määrused kehtivad loodava/muudetava teenuse kontekstis? 

  • Millised nõuded kehtivad teenuse kättesaadavusele ja ligipääsetavusele? 

  • Millised nõuded kehtivad isikuandmete töötlemisele ja privaatsusele? 

  • Kas juba olemasolevate andmete kasutamiseks või mõne teise organisatsiooni/teenuse juures olemasoleva registriga sidumiseks on olemas vajalik õiguslik alus? Mida selleks vaja on? 

  • Millised on lähitulevikus kehtima hakkavad nõuded? Millised on nõuded 5 aasta perspektiivis? 

Erilist tähelepanu tuleb pöörata olukordadele, kus tiimiliikmed märkavad nende arutelude käigus, et mõned õigusaktid või nõuded vajaks muutmist, täiendamist või ajakohastamist. Kõikidest sellistest vajadustest tuleks koheselt vastava teenuse omanikule või vastutava asutuse õigusnõunikule teada anda.  

Pea meeles! Selle sammu juurde on vaja tagasi tulla siis, kui esimesed ideed on olemas ja tuleb selgitada, kas ja mis on päriselt teostatav. Piiranguid ja nõudeid tuleb projekti hilisemates etappides korduvalt üle kontrollida. 

 

Tehisintellekti kasutamine 

Juhul, kui teenus või selle muutmiseks/täiendamiseks alustatud projekt hõlmab tehisintellekti (ehk AI) kasutamist, tuleks ennast ka sellekohase materjaliga kurssi viia.  

Ära unusta tehisintellektiga seotud projektidesse valdkonna eksperte kaasata!  

Selleks, et sul oleks lihtsam veenduda, kas masinõppe projektiga saab edasi liikuda ning kas erinevate nõuetega on arvestatud, saad kasutada abistavat kontrollküsimustikku.  

Kratid.ee veebilehelt leiad kõik muud vajalikud juhendmaterjalid.  

 

Abimaterjalid 

Andmekaitse 

Elementaarsete andmeturbemeetmete kohaldamise kontrollimiseks ning veendumaks, kas kasutusele võetavad meetmed on seaduses sätestatud nõuete vastavuse osas piisavad, on abiks Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik. Lisaks vaata veel:

Avaandmed 

Avaandmed on avalik, kõigile kasutamiseks mõeldud teave.  

 

Sinu järgmine samm: 

Pane kirja kõik juriidilised nõuded loodavale teenusele ja kaardista muutmist vajavad nõuded ning määrused.  

 

Oled selle tegevusega lõpetanud? Liigume edasi: 

Soovitava teenuse kirjeldamine

 

Seotud juhised

Sündmusteenuste analüüs. Lõpparuanne

Sündmusteenuste analüüs. Lõpparuanne

PwC

16.09.2022
Soovitused avaandmete mõju hindamiseks organisatsioonis

Soovitused avaandmete mõju hindamiseks organisatsi…

MKM

22.09.2022
Avaandmete litsentsimise juhend

Avaandmete litsentsimise juhend

MKM

22.09.2022
Suurandmed ja privaatsus

Suurandmed ja privaatsus

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik

Andmekaitse ja andmeturbe eneseabi küsimustik

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Täiendavad AKI juhised

Täiendavad AKI juhised

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Täiendavad RIA juhised

Täiendavad RIA juhised

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)

22.09.2022
Andmekirjelduse juhis

Andmekirjelduse juhis

MKM

23.09.2022
Andmehalduse raamistik

Andmehalduse raamistik

Ernst & Young

22.09.2022
Avaandmete loomise juhend

Avaandmete loomise juhend

MKM

22.09.2022
Avaandmed: API üldjuhend

Avaandmed: API üldjuhend

MKM

22.09.2022
Digiriigi akadeemia

Digiriigi akadeemia

MKM

22.09.2022
Isikuandmete töötleja üldjuhend

Isikuandmete töötleja üldjuhend

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Andmekogude juhend

Andmekogude juhend

Andmekaitse Inspektsioon

22.09.2022
Juhendmaterjal krattide hankimiseks

Juhendmaterjal krattide hankimiseks

MKM

21.09.2022
Juhised määruse “Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” rakendajatele

Juhised määruse “Teenuste korraldamise ja teabehal…

MKM

01.06.2023
Andmekvaliteedi juhis

Andmekvaliteedi juhis

Ernst & Young

23.09.2022