koostoimeraamistik

Koostoimeraamistik on loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja juhitud koostoimeraamistiku töögrupi poolt. Töögruppi kaasati esimeses ringis ministeeriumi digiriigi arengu osakonna valdkondade eksperdid ning digiriigi peaarhitektide töögrupp, mis riigi suuremate IT asutuste tehnoloogia arhitektidest ja valdkonnajuhtidest. Peale koostoimeraamistiku avaldamist kaasatakse teises ringis laiemalt haldusalade eksperte ning ka erasektori osapooli läbi Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu.

Raamistiku dokumente uuendatakse vastavalt vajadustele, aga vähemalt iga kahe aasta tagant. Muudatuste sisseviimise järel kinnitatakse dokumendi ametlik versioon, mis kooskõlastatakse avaliku sektori asutustega ja avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digiriigi arengu osakonna poolt https://digiriik.eesti.ee infoportaalis.

Esmalt käsitletakse raamistikus koostoimet eelkõige teenuste, infosüsteemide ja haldusprotsesside koostoime tähenduses, aga teisalt ka Euroopa Liidu koostalitlusvõimestrateegia ja -raamistiku põhimõtteid ning koostoime seoseid.

Riigi infosüsteemi koosvõime raamistiku esimene dokument Riigi IT koosvõime raamistik avaldati 2004. aastal. Selle maht ja olulisus on aastatega suurenenud. 2011. aastal avaldatud kolmas versioon erineb eelmistest mõnevõrra ning püsis muutumatuna 2022. aastani, mil asuti uuendama koosvõimeraamistikku käesoleva dokumendi kujul uue nime koostoimeraamistik all. 

Käesolevale raamistikule eelnes dokument Riigi infosüsteemi koosvõime (versioon 3.0, 2011) ja selle alamdokumendid: Infoturbe koosvõime raamistik (versioon 2, 2011), Tarkvara raamistik (versioon 2, 2012), Veebide koosvõime raamistik (Versioon 1.0, 2012), Riigi infosüsteemide semantilise koosvõime raamistik (versioon 0.7, 2007) ning Riigi IT arhitektuur (versioon 1.01, 2007). Riigi infosüsteemi koostoimeraamistik ja sellega seotud alamdokumendid ja juhendid on mõeldud nimetatud dokumentide sisuliseks asendamiseks.

Raamistiku dokument on litsentseeritud Creative Commonsi litsentsiga, täpsemalt CC BY-SA litsentsi alusel. See tähendab, et oma teost litsentseerides on litsentsiandja autor või autoriõiguste omaja, litsentsisaaja aga üldsus. Teil on õigus teost kopeerida (reprodutseerida), levitada, esitada ja üldsusele suunata. Teha teosest kohandusi ja töötlusi, sealhulgas tuletatud teoseid, tingimusel, et viitate autorile ja jagate teost samadel tingimustel.