9. euroopa koostalitlusvõime raamistiku soovituste kaardistus

Euroopa Koostalitlusvõime Raamistiku kaardistused
(tähistatud n/a, kui pole otseselt Eesti raamistiku skoobis)
EIF nr. Soovitus Eesti raamistiku vastavad nõuded/viited
1 Tagage, et riiklikud koostalitlusvõime raamistikud ja koostalitlusvõime strateegiad oleksid kooskõlas Euroopa koostalitlusvõime raamistikuga ning vajaduse korral kohandage ja laiendage neid nii, et need vastaksid riigi kontekstile ja vajadustele. 9
2 Avalikustage oma valduses olevad andmed, kui just ei kehti teatavad piirangud. 4.2.1
3 Tagage avatud lähtekoodiga tarkvarale võrdsed võimalused ja kaaluge aktiivselt ja õiglaselt avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamist, võttes arvesse lahenduse omamise kogukulu. 2.2.3
4 Eelistage avatud spetsifikatsioone, võttes nõuetekohaselt arvesse funktsionaalsete vajaduste ulatust, järeleproovitust, turutuge ja uuenduslikkust. 2.3.3
5 Tagage sisemine nähtavus ja pakkuge Euroopa avalikele teenustele väliseid liideseid. 4.2.1
6 Euroopa avalike teenuste osutamisel taaskasutage ja jagage lahendusi ning tehke koostööd ühiste lahenduste väljatöötamiseks. 2.3.3 ja 4.2.1
7 Euroopa avalike teenuste osutamisel taaskasutage ja jagage informatsiooni ja andmeid, kui just ei kehti teatavad privaatsuse ja konfidentsiaalsuse piirangud. 4.2.1
8 Ärge suruge kodanikele, ettevõtjatele ega teistele haldusasutustele peale tehnilisi lahendusi, mis on tehnoloogiaspetsiifilised või nende tõeliste vajadustega ebaproportsionaalsed. 5.2.1
9 Tagage andmete ülekantavus, et andmed oleksid Euroopa avalike teenuste rakendamist ja arengut toetavate süsteemide ja rakenduste vahel hõlpsalt teisaldatavad ilma põhjendamatute piiranguteta, kui seadus seda võimaldab. 4.2.1
10 Kasutage Euroopa avaliku teenuse osutamiseks mitut kanalit, et tagada kasutajatele võimalus valida oma vajadustega kõige paremini sobiv kanali. 3.3.2
11 Looge ühtne kontaktpunkt, et peita sisemist halduslikku keerukust ja hõlbustada kasutajate juurdepääsu Euroopa avalikele teenustele. 3.3.2
12 Kehtestage mehhanismid, et kaasata kasutajaid Euroopa avalike teenuste analüüsimisse, planeerimisse, hindamisse ja edasisse arendamisse. 8.2 ja 3.3.2
13 Küsige Euroopa avalike teenuste kasutajatelt ainult asjakohast informatsiooni ja tehke seda üks kord, kuivõrd kehtivad õigusaktid seda võimaldavad. n/a
14 Tagage, et kõik Euroopa avalikud teenused on juurdepääsetavad kõigile kodanikele, sealhulgas puudega ja eakatele inimestele ja teistele ebasoodsas olukorras olevatele inimrühmadele. Digitaalsete avalike teenuste puhul peaksid haldusasutused järgima Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil laialdaselt tunnustatud e-juurdepääsetavuse spetsifikatsioone. 2.2.4
15 Määratlege ühine turvalisuse ja privaatsuse raamistik ja looge avalike teenuste jaoks protsessid, et tagada haldusasutuste vahel ning suhtluses kodanike ja ettevõtjatega turvaline ja usaldusväärne andmetevahetus. 5.2.1 ja 6.2
16 Kasutage Euroopa avalike teenuste loomisel selliseid infosüsteeme ja tehnilisi arhitektuure, mis toetavad mitmekeelsust. Otsustage mitmekeelsuse toetamise tase lähtuvalt eeldatavate kasutajate vajadustest. ?
17 Lihtsustage protsesse ja kasutage Euroopa avalike teenuste pakkumiseks igal võimalusel digitaalseid kanaleid, et vastata kasutajate päringutele kiirelt ja kvaliteetselt ning vähendada haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike halduskoormust. 3.2.3
18 Sõnastage Euroopa avalike teenustega seotud teabele ja eeskätt piiriüleselt vahetatavale teabele pikaajaline säilituspoliitika. 3.3.1
19 Hinnake erinevate koostalitlusvõime lahenduste ja tehniliste võimaluste tulemuslikkust ja tõhusust, võttes arvesse kasutajate vajadusi, proportsionaalsust ja tasakaalu kulude ja tulude vahel. 3
20 Tagage koostalitlusvõime tegevuste terviklik juhtimine läbi haldustasemete ja sektorite. 2.1
21 Pange paika protsessid, et valida välja asjakohased standardid ja spetsifikatsioonid, neid hinnata, nende rakendamist jälgida, vastavust kontrollida ja nende koostalitlusvõimet testida. 2.1
22 Kasutage standardite ja spetsifikatsioonide valimiseks ja hindamiseks selgeid, läbipaistvaid, ühtseid ja objektiivseid kriteeriume. Võtke arvesse asjakohaseid ELi soovitusi ja püüdke muuta lähenemine piiriüleselt järjepidevaks. 2.1
23 Uurige IKT-lahenduste hankimisel ja arendamisel riiklikul ja ELi tasandil asjakohaseid standardite, spetsifikatsioonide ja juhiste katalooge vastavalt oma riigi koostalitlusvõime raamistikule ja asjakohastele valdkonnapõhistele koostalitlusvõime raamistikele. 2.1
24 Osalege aktiivselt teie huvidega seotud standardimistöös, et tagada enda vajadustega arvestamine. n/a
25 Tagage pikaajaline koostalitlusvõime ja kooskõlastamine, kui käitate ja pakute integreeritud avalikke teenuseid, pannes paika vajaliku juhtstruktuuri. 2.1
26 Koostage koostalitlusvõimelepingud kõigis kihtides ja täiendage neid operatiivkokkulepete ja muutuste haldamise protseduuridega. n/a
27 Tagage, et seadusandlus läbib „koostalitlusvõime kontrollid“, et tuvastada koostalitlusvõime tõkked. Euroopa avaliku teenuse loomiseks õigusakte välja töötades proovige hoida see asjakohaste õigusaktidega kooskõlas, tehke „digitaalne kontroll“ ja kaaluge andmekaitsenõudeid. 2.1
28 Dokumenteerige oma äriprotsesse üldtunnustatud modelleerimistehnikatega ja leppige kokku, mil viisil tuleks need protsessid ühildada, et pakkuda Euroopa avalikke teenuseid. 3.2.3
29 Muutke oma organisatsioonilised suhted selgeks ja formaliseerige need Euroopa avalike teenuste loomise ja toimimise jaoks. 2.1
30 Kohelge andmeid ja teavet avaliku varana, mida tuleks otstarbekalt luua, koguda, hallata, jagada, kaitsta ja säilitada. 4
31 Looge teabehalduse strateegia kõrgeimal võimalikul tasemel, et vältida killustatust ja dubleerimist. Metaandmete, tuumandmete ja etalonandmete haldamine peaks olema prioriteediks. 4
32 Toetage sektoripõhiste ja sektoriüleste kogukondade loomist, mille eesmärk on luua avatud teabe spetsifikatsioone, ning julgustage selliseid kogukondi jagama oma tegevuse tulemusi riiklike ja üleeuroopaliste platvormide kaudu. 2.1
33 Kasutage Euroopa avalikke teenuseid luues tehnilise koostalitlusvõime tagamiseks võimaluse korral avatud spetsifikatsioone. 2.3.3
34 Kasutage uute teenuste loomisel või olemasolevate ümbertegemisel Euroopa avalike teenuste kontseptuaalmudelit ja taaskasutage võimalikult palju olemasolevaid teenuse- ja andmekomponente. 3
35 Leppige kokku ühine viis, kuidas lõdvalt seotud teenusekomponente omavahel ühendada, ning looge Euroopa avalike teenuste loomiseks ja hooldamiseks vajalik infrastruktuur ja hooldage seda. 3.2.3
36 Looge taaskasutatavate teenuste ja teabeallikate jagatud infrastruktuur, mida saavad kasutada kõik haldusasutused. 4.2.1
37 Tehke autoriteetsed teabeallikad teistele kättesaadavaks, kuid rakendage samas juurdepääsu- ja kontrollimehhanisme, et tagada kehtivate õigusnormide kohane turvalisus ja privaatsus. 4.2.1
38 Looge baasregistrite ja autoriteetsete teabeallikatega liideseid, avaldage semantilised ja tehnilised vahendid ning dokumentatsioon, mida teistel on vaja, et ühenduse jaoks kättesaadava teabega ja selle taaskasutamiseks. 5.2.1
39 Viige iga baasregister vastavusse asjakohaste metaandmetega, sealhulgas selle sisu kirjeldus, teenuse tagamine ja vastutusvaldkonnad, säilitatavad tuumandmed, juurdepääsutingimused ja asjakohased litsentsid, terminoloogia, sõnastik ja teistest baasregistritest kasutatavate tuumandmete kohta käiv teave. 4.2.1
40 Looge baasregistrite ja seotud tuumandmete jaoks andmete kvaliteedi tagamise plaanid ja järgige neid. 4.2.1
41 Kehtestage protseduurid ja protsessid, et integreerida andmete avamine oma ühistesse äriprotsessidesse, töörutiinidesse ja uute infosüsteemide arendamisse. 4
42 Avaldage avatud andmed masinloetavas, mitteomandvormingus. Tagage, et avatud andmetega on kaasas kvaliteetsed mitteomandvormingus masinloetavad metaandmed, sealhulgas nende sisu kirjeldus, andmete kogumise viis ja nende kvaliteedi tase ning nende kättesaadavaks tegemise litsentsi tingimused. Metaandmete väljendamiseks soovitatakse kasutada ühiseid sõnastikke. 4.2.1
43 Andke avatud andmetele juurdepääsemise ja nende taaskasutamise õigusest selgelt teada. Juurdepääsu ja taaskasutamist hõlbustavad õigusrežiimid, näiteks litsentsid, peaksid olema võimalikult standarditud. 4.2.1
44 Pange paika avalike teenuste, avalike andmete ja koostalitlusvõime lahenduste kataloogid ning kasutage nende kirjeldamiseks ühiseid mudeleid. 5.2.3
45 Kui see on kasulik ja teostatav, kasutage Euroopa avalikke teenuseid arendades väliseid teabeallikaid ja teenuseid. n/a
46 Võtke arvesse spetsiifilisi turvalisuse ja privaatsuse nõudeid ning tehke kindlaks iga avaliku teenuse osutamise meetmed vastavalt riskihalduse plaanidele. 6.2
47 Kasutage usaldusteenuseid vastavalt eID ja usaldusteenuste määrusele kui mehhanisme, mis tagavad avalike teenuste turvalise ja kaitstud andmevahetuse. 5.3.1