kratitoe portfell

Kratiprojektide puhul on väga oluline, et nende käivitamisse ja juurutamisse oleks kaasatud võimalikult palju asutuse liikmeid, sealhulgas nii äri-, sisu- kui ka tehnilise poole esindajaid.

Eksperdid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, Riigi Infosüsteemi Ametist, Justiitsministeeriumist ja Andmekaitse Inspektsioonist pakuvad kratiprojektide käivitamisel, läbiviimisel ja juurutamisel jooksvat tuge. Vajadusel kaasatakse andmeanalüütika ning tehisintellekti lahendustega tegelevaid eksperte ka erasektorist. 

Kõiki pakutavad teenused on tasuta ja valiku saab teha iga asutus vastavalt oma vajadustele. Lisaks aitab ekspertide meeskond leida võimalusi katseprojekti rahastamiseks.

LisainfoKristel Kriisa, RIA masinõppe ja keeletehnoloogia osakonna projektijuht, kristel.kriisa@ria.ee

(Hommiku)seminar

45-90 min

Sihtgrupp: andmemajandusest, andmeanalüütikast, tehisintellektist, andmehaldusest ja andmete valdkonnast huvitatud asutused

Sisu: anname lühiülevaade andmete valdkonna arengust, eesmärkidest, olulistest tegevustest, saadavast väärtusest, rakendatud kratiprojektidest, senistest kogemustest ja pakutavast toest

Strateegiline kasu: kratiteadlikkuse tõus, tegevuste tõhusam planeerimine

Tehisintellekti arendamise seminar

45-90 min

Sihtgrupp: kratiprojekti algatamisest huvitatud asutused, kes sooviksid ülevaadet tehisintellekti projekti eripäradest

Sisu: tutvustame kratte läbi projekti elukaare, et tekiks arusaam, millest alustada, millised on tehisintellekti projekti eripärad, eeldused ja riskid

Strateegiline kasu: kratiteadlikkuse tõus, baasvõimekuse loomine, tegevuste tõhusam planeerimine

Ajurünnak

1 päev

Sihtgrupp: kratiprojekti algatamisest huvitatud asutused, kes vajavad abi alustamisel ja hindamisel, kas kratte oleks võimalik asutuse väljakutsete või eesmärkide saavutamiseks kasutada

Sisu: kaardistame koos asutusega teenused ja analüüsime andmeid, mis on eduka kratiprojekti eelduseks, hindame projekti realiseerimise tõenäosust, riske ja saadavat kasu

Strateegiline kasu: eelduste loomine, baasvõimekuse tõstmine, projekti esmane valideerimine

Süvatöötuba

1-3 päeva

Sihtgrupp: kratiprojekti ideega asutused, kes soovivad koos valdkonna ekspertidega oma ideed põhjalikumalt analüüsida ja ette valmistada projekti selle elluviimiseks

Sisu: analüüsime koos asutusega andmeid ja tehisintellekti rakendamise võimalusi süvitsi ühe konkreetse teenuse vaates ja oleme abiks projektikava koostamisel

Strateegiline kasu: eelduste loomine, riskide maandamine, baasvõimekuse tõstmine, projekti tehniline ja juriidiline valideerimine, projektiplaani kokkupanek

Algoritmi mõjuhinnang

45-90 minutit

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas krati- või andmeteaduse projekti ja soovivad projekti erinevatest aspektidest hinnata ning saada soovitusi ja tagasisidet

Sisu: hinnang kratiprojekti mõjule, riskidele, sisendandmetele ja nende kvaliteedile, soovitused ja tagasiside, et kratti rakendataks kooskõlas haldusõiguse aluspõhimõtetega

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projekti tulemuslik realiseerimine

Andmepaneel

2-3 tundi

Sihtgrupp: asutused, kes on rakendamas kratiprojekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga kavandatut valideerida ning saada tagasisidet

Sisu: ekspertide kogu aitab hinnata nii planeeritava kui ka juba käimasoleva projekti võimalikke riske, mis seostuvad isikuandmete kaitse või laiemalt andmete kasutusega.

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, andmevahetuse, andmehalduse ja -eeltöötluse osas kompetentside tõstmine

Andmete liivakast

3-6 kuud

Sihtgrupp: asutused, kes on juurutamas keerukamat kratiprojekti ja soovivad koostöös nõuandva koguga põhjalikumalt riske analüüsida ja saada praktilist tuge projekti elluviimisel

Sisu: ekspertide kogu aitab projektimeeskonnal valideerida, testida paneelis saadud soovitusi ja ennetada riskikohti

Strateegiline kasu: eetilise ja vastutustundliku andmetöötluse tagamine, krativõimekuse tõstmine, projektide tulemuslik realiseerimine, äriliste eesmärkide saavutamine