andmete paneel

Digiriigi andmete paneel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt juhitud ekspertide paneel, mis aitab hinnata planeeritava või käimasoleva avaliku sektori projekti isikuandmete kaitsega ja laiemalt andmete kasutusega seotud riske ning pakub soovitusi nende riskide maandamiseks ning projekti edukaks realiseerimiseks.

 

Eesmärk

Digiriigi andmete paneeli (andmepaneel) raames pakutakse tuge digiriigi IKT projektidele, mille puhul ilmnevad isikuandmete töötlemise või andmete taaskasutamisega seotud riskid või murekohad. Paneeli eesmärk on projektipõhiselt anda tagasisidet ja soovitusi, kuidas pakkuda innovaatilisi avaliku sektori teenuseid viisil, mis tagaks, et isikuandmeid töödeldakse õiguspäraselt ning andmetöötlusel põhinevad avalikud teenused püsiksid usaldusväärsed, läbipaistvad ja inimkesksed. Teisalt on andmepaneeli eesmärgiks ka selle raames käsitletavate juhtumite pinnalt töötada välja ning pakkuda asutustele temaatilisi juhiseid isikuandmete õiguspäraseks töötlemiseks ning tüüpilisemate riskide või murekohtade maandamiseks. Kui paneeli pakkumine avaliku sektori asutustele osutub edukaks, võime rakendada sama mudelit erasektori projektidele.

 

Projekti sobivuskriteeriumid

Arvestades piiratud ressurssi digiriigi andmete paneeli pakkumiseks, aktsepteeritakse paneelis osalema eelkõige selliseid projekte, mis on digiriigi arendamisel prioriteetsed või mille puhul andmete töötlemisel võib olla suur mõju isikute põhiõiguste ja -vabaduste kaitsele. Sellest lähtuvalt sobivad andmekaitse paneeli näiteks järgnevad projektid:

 • Projektis toimub eriliigiliste isikuandmete ulatuslik töötlemine;
 • Projektis toimub ​​isiklike aspektide (nt isiku vaated, seisukohad, isikuomadused, harjumused, huvid, eelistused, sotsiaalne staatus, käitumine, asukoht, liikumine) süstemaatiline ja ulatuslik hindamine, mis põhineb automaatsel isikuandmete töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil, ja millel põhinevad otsused, millel on füüsilise isiku jaoks õiguslikud tagajärjed või mis samaväärselt mõjutavad oluliselt füüsilist isikut;
 • Toimub isikuandmete automaatne töötlemine ja/või tehakse automaatotsuseid;
 • Projekti käigus toimub avalike alade ulatuslik süstemaatiline jälgimine;
 • Projektis kasutatakse testandmeid, näiteks pseudonüümitud andmeid;
 • Projektiga võib muul viisil kaasneda suur riive isikute õigustele ja vabadustele.

Kui projekt vajab testkeskkonna kasutamist ja pikemat analüüsi, võidakse projekt suunata andmekaitse liivakasti. Andmekaitse liivakast erineb paneelist valdavalt selles osas, et liivakast on 4-6 kuu jooksul toimuv protsess, mis võimaldab projektiideele lahenduse otsimist ja praktilist testimist. Liivakast aitab arendada, testida ja valideerida projektis tekkinud andmete töötlemisega seotud probleeme enne toote või teenuse kasutuselevõttu.

 

Otsustuspädevus

Digiriigi andmete paneel annab praktilisi soovitusi projekti isikuandmete töötlemisega seotud murekohtade ja riskide maandamiseks. Lisaks töötab paneel välja praktilised juhendid, mis on mõeldud kasutuseks kogu avalikus sektoris. Andmepaneel toetab vajadusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT valikukomisjoni rahastusega seotud otsuste tegemisel.

 

Juhtimine

Digiriigi andmete paneeli korraldab ja kutsub kokku andmete taaskasutuse programmijuht Nele Nisu. Andmepaneeli kommunikatsioon on korraldatud läbi andmete võrgustiku e-maili listi, millele saadetakse ka paneeli ürituste kutsed.

 

Töökorraldus

 • Andmepaneel toimub regulaarselt iga kahe kuu järel.
 • Andmepaneelis osalemise soov tuleb esitada ​vähemalt üks kalendrikuu ette. Paneelis osalemiseks tuleb ühendust võtta andmete taaskasutuse programmijuhi Nele Nisuga​ e-maili aadressil ​nele.nisu@mkm.ee või digiriigi andmete juhi ​Ott Velsbergiga e-maili aadressil ott.velsberg@mkm.ee. Edaspidi saab osalemiseks täita ka küsimustiku meie veebilehel kratid.ee/andmepaneel.
 • Andmepaneelis osalemise eelduseks on ​vähemalt kaks nädalat enne andmepaneeli ette saadetud sisendmaterjalid paneelile tutvumiseks, sh projekti ülevaatlik tutvustus, ülevaade (isiku)andmete töötlemisest ja sellega seotud väljakutsetest. ​Detailsemalt saadetakse sisendi punktid ette paneelis osalema valitud projektile umbes 1 kuu enne paneeli toimumist.
 • Paneeli liikmetele saadetakse paneelis osalemise kutse vähemalt üks kalendrikuu enne paneeli toimumist.
 • Andmepaneel toimub üldjuhul ​virtuaalselt, või kui olukord lubab, siis ka hübriidselt ühisministeeriumis aadressil Suur-Ameerika 1, Tallinnas, ja kestab 1,5-2,5 tundi sõltuvalt projekti mahust. ​Vajadusel korraldatakse jätkukohtumised.
 • Projekte on oodatud tutvustama ​projektiga seotud tootejuht, asutuse andmekaitsespetsialist ning ​vastutav tehniline arhitekt​. ​Vajadusel võib projektimeeskond kaasa kutsuda enda äranägemise järgi veel projektiga seotud võtmeisikuid ning partnereid.
 • Nädala jooksul peale andmepaneeli toimumist edastatakse projektimeeskonnale paneeli memorandum ja kokkuvõttev arvamus​. ​Detailsemalt punktis Väljund.

 

Väljund

Andmepaneeli tulemusel esitatakse projekti esindajale ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi IKT valikukomisjonile kokkuvõttev memorandum, kus on välja toodud tähtsamad projekti esindaja poolt paneelil tutvustatud punktid ​(ja kas AK tõttu osalised või täielikud seotud materjalid) ning ka tähtsamad punktid, mis paneel andis projektide tagasisideks, märkusteks või soovitusteks.

 

Projekti memorandumi lõpus on andmekaitse paneeli kokkuvõttev otsus seotud tutvustatud projektiga:

 • roheline ​- projekt on andmekaitse paneeli poolt aktsepteeritud, aga kindlasti tuleb arvesse võtta tähtsamaid tähelepanekuid ja soovitusi, mis memorandumis kirjas;
 • kollane ​- projektis on probleeme, mis vajaksid adresseerimist ja võimalik, et on vajalik korraldada uus esitlus paneelis, kui puuduseid on adresseeritud;
 • punane ​- Andmepaneel ei saa anda projektile toetust ja projektis on vaja keskenduda mitmele välja toodud kriitilisele kohale ja peale seda uuesti projekt tuua paneeli.

 

Liikmed

Digiriigi andmete paneeli kuuluvad alaliste liikmetena: Nele Nisu (MKM, andmete taaskasutuse programmijuht), Ott Velsberg (MKM, riigi andmete juht), Mirjam Rannula (MKM, IT õiguse valdkonnajuht), Henrik Trasberg (Justiitsministeerium), Urmo Parm (AKI), Merili Koppel (AKI), Mehis Lõhmus (RIA).

Lisaks kaasame andmeeksperte vastavalt paneeli teemale. Kodanikuühiskonna organisatsioone ning erasektori esindajaid võidakse paneeli töösse kaasata üksnes juhul, kui on välistatud huvide konflikti tekkimise võimalus.