sõnastik

Sõnastik on siin selleks, et sul aidata mõista keerulisi tehnilisi sõnu, mida e-teenuse arendusprotsessis tihti leidub. Sõnastik on pidevas täiendamises. 

Andmekaeve

Mahukate andmete analüüs, leidmaks uusi seaduspärasusi, mustreid ja ootamatuid seoseid, ning summeerimaks andmeid sellisel uudsel viisil, et need oleksid samaaegselt arusaadavad ja kasulikud.

Avastav uurimine

Eeluuring lahendatava probleemi täpse olemuse selgitamiseks. Seda kasutatakse selleks, et katse ajal võetaks arvesse täiendavaid uuringuid, samuti määratakse uurimistöö prioriteedid, kogutakse andmeid ja lihvitakse teatud teemasid, mida ilma uurimusliku uurimiseta võib olla raske tähele panna.

E-teenus

Internetikeskkond, kus kasutaja tuvastatakse, pakutakse talle teenuseid ja võimalust teha toiminguid elektroonses keskkonnas, näiteks vaadata ja edastada andmeid

Etnograafia

Etnograafia on üks peamisi kvalitatiivseid metodoloogiaid, mille eesmärk mõista inimeste käitumist nende tavapärases argielu keskkonnas. Ainult selle alusel, mida inimesed uurijale oma harjumustest ja hoiakutest räägivad, ei piisa tegeliku pildi saamiseks - reaalsed tegevused võivad erineda. 

Etnograafiline uurimine

Uurimisel saavutatakse mõistmine uurija isikliku osalemise kaudu – tema on vaatleja, kes õpib tundma uuritavat fenomeni, sukeldudes uuritava keskkonna päriselu toimingutesse.

Generatiivne uurimine

Generatiivne uurimine toimub kasutaja uurimisprotsessi avastamisfaasis ja toimub tavaliselt enne disaini- ja tootearenduse protsessi algust. Generatiivse uurimistöö varane läbiviimine tagab, et mõistate probleemiruumi hästi, uurides inimeste motivatsiooni, vajadusi ja valupunkte.

Geriljatestid

Tuntud ka kui koridori-kasutaja-testimine on suhteliselt kiire ja mitteametlik viis ideede testimiseks, ülevaatliku tagasiside saamiseks ja kasutajakogemusega seotud probleemide avastamiseks. Seda saab teha peaaegu kõikjal: kohvikus, kaubanduskeskuses või tänaval. Ideaalis testite koridoritesti raames 8–10 kasutajat, kusjuures igaüks neist kestab tavaliselt umbes 10 minutit.

Hindav uurimine

Tavaliselt kasutatakse seda selleks, et mõõta, kas programm või strateegia on kulutatud pingutust, aega, raha ja ressursse väärt.

Kvalitatiivne uurimine

Kvantitatiivse uurimistöö keskmes on mõõtmine ja arvandmed, kuivõrd need seovad omavahel empiirilise vaatluse ning seoste matemaatilise väljenduse. Uurijad on huvitatud sellest, et püstitada ja kontrollida hüpoteese ning luua mudeleid ja teooriaid, mis seletaksid inimkäitumist.

Kvantitatiivne uurimine

Kvalitatiivne uurimistöö keskendub sotsiaalsele inimkäitumisele ning selle põhjustele. Inimeste kogemusi uuritakse etnograafilise analüüsi, välitöö ja juhtumiuuringuga. Uurijad on huvitatud uute ideede ja käitumismustrite uurimisest ning mõistmisest.

Masinõpe

Selliste arvutisüsteemide kasutamine ja arendamine, mis on võimelised õppima ja kohanema ilma selgesõnalisi juhiseid järgimata, kasutades algoritme ja statistilisi mudeleid andmete mustrite analüüsimiseks ja nende põhjal järelduste tegemiseks.

Stakeholder ehk osapool

Keegi kellel on huvi või osalus projektis.

Süsteemne mõtlemine

Viis maailma keerukuse mõtestamiseks, vaadeldes seda pigem tervikute ja suhete aspektist, mitte jagades seda osadeks. Seda on kasutatud keerukates kontekstides tõhusa tegevuse uurimise ja arendamise viisina.

Teenusejuht

Vastutab tema vastutusalas oleva teenuse kujundamise, arendamise ja juhtimise eest.